Dem alýan poliester YA1001-S gaýtadan işlenen spandeks trikota fabric mata

Dem alýan poliester YA1001-S gaýtadan işlenen spandeks trikota fabric mata

Statiki täsire ýokary suwuň ýoklugy

Dem alýan zadymyz laminirlenen membrananyň matasy üçin dem alýan nokadydyr. Mata suw geçirmeýän we açyk meýdanda giňden ulanylýar.

Dem alyş, matanyň howadan we çyglylykdan geçmegine rugsat berýän derejedir.Pooralylyk we çyglylyk, erbet dem alýan matanyň ýakyn eşikleriniň içindäki mikro-gurşawda toplanyp biler.Materiallaryň bugarmak häsiýetleri ýylylygyň derejesine täsir edýär we çyglylygyň amatly geçirilmegi çyglylygyň ýylylyk duýgusyny peseldip biler.Geçirilen gözlegler, oňaýsyzlyk derejeleriniň kabul edilmeginiň deriniň temperaturasynyň we ter derejesiniň ýokarlanmagy bilen ep-esli baglanyşyklydygyny görkezdi.eşikdäki rahatlygy subýektiw kabul etmek termiki rahatlyk bilen baglanyşyklydyr.Heatylylyk geçirmeýän materialdan ýasalan ýakyn eşik geýmek, eşigiň işiniň ýaramazlaşmagyna sebäp bolup biljek ýylylygyň we deriň subýektiw duýgusynyň ýokarlanmagy bilen oňaýsyzlygy döredýär.Şonuň üçin dem alyş has gowy membrananyň hilini aňladýar.

  • Model belgisi: YA1001-S
  • Kompozisiýa: 100% poliester
  • Giňligi: 63 "
  • Agramy: 150gsm
  • Reňk: Custöriteleşdirilen
  • Galyňlygy: .Eňil
  • MOQ: 500kgs / reňk
  • Gaplamak: Roll gaplamak

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

11111111111111111111111111
ITEM NOOK YA1001-S
Kompozisiýa 100 poliester
Agram 150 GSM
Giňlik 63 "
Ulanyş penjek
MOQ 1500m / reňk
ÜPJÜNÇILIK WAGTY 30 gün
PORT ningbo / şanhaý
BAHA bilen habarlaşyň

Dem alýan poliester gaýtadan işlenen spandex trikota fabric mata, gaýtadan işlenen poliesterden we spandeks süýümlerinden ýasalan matanyň bir görnüşidir.Aktiw eşikler we sport eşikleri üçin ajaýyp ýeňil, uzyn we dem alýan mata.Bu mata gaýtadan işlenen poliester süýümlerini spandeks süýümleri bilen birleşdirip, soňra ýörite amal ulanyp birleşdirmek arkaly ýasalýar.Alnan mata güýçli, çydamly we ajaýyp çyglylyk häsiýetine eýedir.Şeýle hem ekologiýa taýdan arassa, sebäbi önümçilik prosesinde galyndylary we energiýa sarp edilişini azaldýar.Bu mata maşk eşikleri üçin meşhur, sebäbi rahat, ýeňil we maşk wagtynda doly hereket etmäge mümkinçilik berýär.

Dem alýan poliesterimiziň gaýtadan işlenen spandeks trikota fabric matasyny tanatmak isleýäris.Bu mata rahatlygy we çydamlylygy üpjün etmek üçin ýörite taýýarlanyldy.Trikota construction gurluşygy howanyň aýlanmagyna mümkinçilik döredýär we dem alşyny üpjün edýär.Mundan başga-da, mata gaýtadan işlenen poliesterden öndürilip, ony daşky gurşawa amatly saýýar.

1001-S (2)
Dem alýan poliester gaýtadan işlenen spandeks trikota fabric mata
Dem alýan poliester gaýtadan işlenen spandeks trikota fabric mata

Spandex-iň goşulmagy bilen, bu mata görnüşini ýitirmän ajaýyp uzalmagy we dikelmegi hödürleýär.Sport eşikleri, işjeň eşikler we sport eşikleri üçin amatlydyr.
Dem alýan poliesterimiziň gaýtadan işlenen spandex trikota fabric mata siziň talaplaryňyza laýyk geljekdigine we önümleriňiziň hilini ýokarlandyrjakdygyna ynanýarys.

Esasy önümler we amaly

功能 性 Programma 详情

Saýlamak üçin birnäçe reňk

reňk aýratynlaşdyrylan

Müşderileriň teswirleri

Müşderi synlary
Müşderi synlary

Biz hakda

Zawod we ammar

mata zawody lomaý
mata zawody lomaý
mata ammary
mata zawody lomaý
zawod
mata zawody lomaý

Hyzmatymyz

service_dtails01

1. Habarlaşmak
sebiti

contact_le_bg

2. Müşderiler
birnäçe gezek hyzmatdaşlyk etdi
hasap möhletini uzaldyp biler

service_dtails02

3.24 sagatlyk müşderi
hyzmat hünärmeni

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Mugt nusga üçin soraglary iberiň

sorag ibermek

Sorag-jogap

1. S: Iň pes sargyt (MOQ) näme?

J: Käbir harytlar taýyn bolsa, Moq ýok, taýýar bolmasa .Moo: 1000m / color.

2. S: Önümçilikden öň bir nusga alyp bilerinmi?

J: Hawa edip bilersiňiz.

3. S: Dizaýnymyza esaslanyp ýasap bilersiňizmi?

J: Hawa, elbetde, bize dizaýn nusgasyny iberiň.